Januari: Zandwegen en paden

Image

Zuinig zijn op oude paden
De werkgroep ‘Zandwegen en paden’ is druk in de weer met het inventariseren en documenteren van nog bestaande zandwegen en paden (Trage Wegen). In overleg met (overheids)instanties wordt geijverd wordt voor het behoud of terugkeer van zoveel mogelijk oude paden en voetwegen.
De leden van deze werkgroep, op de foto hierboven zijn zij aan het werk in de Franse baan ter plaatse van Boschoven, doen sinds 2006 onderzoek naar de historie van vroegere wegen en paden.
Gebleken is dat heel wat zandpaden in het verleden al zijn verdwenen of dreigen in de toekomst verloren te gaan.
Dat is spijtig, want deze paden bieden heel wat mogelijkheden als wandel- of fietspad, hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde of kunnen gebruikt worden als veilige verbinding voor zwakke weggebruikers. De werkgroep wil dus ijveren voor een betere bescherming en een beter beheer van de talloze zandpaden in Baarle-Hertog-Nassau.

Image
Hier ziet u de Visweg ter plaatse van de Gierlestraat

Baarle ligt bezaaid met zandpaden: verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer, maar ook voor het landbouwverkeer. Verschillende van de zandpaden zijn in het verleden reeds verdwenen of dreigen met de landinrichting te verdwijnen. Zo zijn al heel wat zandwegen verhard en werden vervolgens ingeschakeld in het autowegennet, waardoor ze hun functie van wandelpad verloren.
Nog andere zandpaden worden niet of nauwelijks onderhouden en dreigen daardoor in de nabije toekomst ook te verdwijnen. Het verdwijnen van zandpaden is een spijtige zaak. Zandwegen bieden immers heel wat mogelijkheden en voordelen.

Zandpaden kunnen gebruikt worden als wandel-, fiets- of ruiterpad. Heel wat zandpaden zijn al deel van een wandel- of fietsroute. Onverharde wegen zijn immers ideaal voor wandelaars of fietsers, die op een rustige manier van het landschap en de natuur willen genieten.

Zandpaden hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. Bijna alle zandpaden zijn historische verbindingen. Deze paden zijn getuigen van vroegere verbindingen naar en tussen dorpskernen en van vroegere doorgangen voor landbouwers. Als deze paden verdwijnen, gaat dus ook een deel van ons “collectief geheugen” verloren.

Zandpaden zijn ook van belang voor natuurontwikkeling. In Baarle staat de kleinschaligheid van het buitengebied onder sterke druk. De landinrichting maakt alles nog grootschaliger en wat als natuurgebied ingericht wordt, ligt geïsoleerd van andere gebied(jes). Zandpaden zorgen voor een ecologische verbinding tussen deze gebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn zandpaden een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten.
Binnen de bebouwde kom zijn er nog paadjes die gebruikt kunnen worden als kortere en veilige verbindingen voor zachte weggebruikers.

Image
Dit pad loopt van de Keizershoek naar de Akkers

Onze bedoeling is om het verloren gaan van zandpaden ruim onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Maar ook om te wijzen op de talloze mogelijkheden en voordelen die deze paden bieden. We streven dan ook naar een multifunctioneel gebruik van de zandpaden voor recreatieve doeleinden, natuurontwikkeling en veilige verbindingswegen.
Dat willen we onder meer doen door zandpaden te inventariseren, de geschiedenis ervan proberen te achterhalen, sensibiliserende acties op poten te zetten, beleidsvoorstellen uit te werken, etc.

Scroll naar boven