header beleidsplan

Beleidsplan 2020-2025

Het vorige beleidsplan liep tot 2020. Het bestuur heeft dit Beleidsplan 2016-2020 geëvalueerd. Deze evaluatie is één van de opladers van het voorliggende Beleidsplan 2020-2025. Eerst benoemen we een aantal trends en uitdagingen die om (aanvullend) beleid vragen. Daarna gaan we in op onze visie op de vereniging in 2025. Tot slot werken we de activiteiten en projecten uit die we de komende jaren gaan uitvoeren om deze visie te realiseren.

TRENDS & UITDAGINGEN

Het bestuur ziet een aantal trends en uitdagingen die om (aanvullend) beleid vragen.

 • Erfgoed is maatschappelijk relevant en “in”;
 • Erfgoed is identiteit;
 • Erfgoed wordt gedragen door enthousiaste amateurs.

Wij zien (lokaal) echter ook een aantal andere trends en uitdagingen;

 • Het is lastig om vrijwilligers te “vinden en te binden”;
 • Samenwerking met andere organisaties wordt steeds normaler en noodzakelijker;
 • De (wettelijke) eisen die aan de werking van een heemkundekring worden gesteld lijken ook steeds strenger te worden (o.a. auteurs- en portretrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 • We constateren ook dat vele werkzaamheden rusten op de schouders van een kleine groep actieve vrijwilligers, ondanks dat we een financieel gezonde vereniging met veel leden zijn.

De constatering dat erfgoed maatschappelijk relevant en “in” is, kan voor ons een positief effect hebben op het vinden van actieve vrijwilligers en ondersteuning van overheden. Tegelijkertijd ervaren we op dit moment vooral dat er veelvuldig een beroep wordt gedaan op onze expertise en inzet zonder dat de ondersteuning daarvan en het aantal actieve vrijwilligers meegroeit.

Intensievere samenwerking met partners als andere stichtingen en verenigingen, (lokale) onderwijsinstellingen, beide gemeenten en Cultureel Centrum Baarle biedt kansen om de werking van onze vereniging te versterken.

Vanzelfsprekend moeten en willen we aan alle (wettelijke) eisen voldoen die aan onze werking worden gesteld. Vooralsnog constateren we dat dit vooral een extra inspanning van ons vraagt de komende jaren.

AMALIA VAN SOLMS IN 2025

Dit beleidsplan loopt tot 2025. Wat willen we dan hebben bereikt? De belangrijkste doelstelling voor de komende jaren is het verder toekomstbestendig maken van onze vereniging, zoals we in de inleiding al beschreven. Dat willen we vooral doen door meer (jonge) mensen actief bij onze vereniging te betrekken. We vinden dat we geslaagd zijn als we voor alle werkzaamheden en in alle geledingen van onze vereniging versterking hebben gevonden: het bestuur, de werkgroepen, de redactie Van Wirskaante, de organisatie van activiteiten, onderzoek, beheer van het Heemhuis, BIDOC enz.

WAAR GAAN WE MEE AAN DE SLAG?

Om onze doelstelling voor 2025 te bereiken gaan we de komende jaren – naast onze reguliere werkzaamheden – een aantal concrete acties uitvoeren. Deze acties hebben we verdeeld over drie sporen: verjongen, vernieuwen en verdiepen. Schematisch geven we dat als volgt weer:

Per “blok” geven we hierna aan wat we ermee bedoelen en welke acties daarbij horen. Hierboven hebben we al beschreven wat we bedoelen met “toekomstbestendig”.

1. DE BASIS OP ORDE

Met de basis op orde bedoelen we het goed regelen van die zaken die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen blijven doen. De focus ligt de komende jaren op:

1.1 LEDENWERVING

Ondanks dat we een zeer grote vereniging zijn blijven we actief leden werven. Enerzijds om de jaarlijkse inkomsten uit contributie te waarborgen, anderzijds om leden te vinden die een actieve rol willen spelen binnen onze vereniging.

1.2 BEZETTING EN TAAKVERDELING BESTUUR

We blijven continu bezig om nieuwe bestuursleden te werven. Nieuwe bestuursleden vangen we goed op en we laten ze op eigen tempo de vereniging en passende werkzaamheden ontdekken. Op die manier willen we de drempel verlagen om toe te treden tot het bestuur en tegelijkertijd hopen we zo de kennis en kunde van alle bestuursleden optimaal te benutten.

We willen ook de verschillende taken die bij het bestuur horen, verdelen onder de bestuursleden. Zo is voor alle bestuursleden duidelijk wat van hem of haar wordt verwacht en is voor alle andere leden duidelijk bij wie ze terecht kunnen voor vragen en/of suggesties. Dit moet het bestuur ook helpen om activiteiten, afspraken en projecten goed op te volgen.

We stellen ook beknopte profielschetsen op voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Juist voor deze functies is het van belang dat we duidelijk kunnen maken wat het werk inhoudt.

1.3 ONDERSTEUNING VAN DE WERKGROEPEN

Binnen onze vereniging worden de heemkundige activiteiten uitgevoerd door werkgroepen die ieder hun eigen focus hebben. Samen met de werkgroepen willen kijken wat zij nodig hebben om goed te functioneren. In ieder geval willen één of een paar keer per jaar een moment organiseren waarop de werkgroepen samenkomen. De werkgroepen kunnen zichzelf en hun werkzaamheden presenteren en hun ervaringen uitwisselen. Mogelijk ontstaan er dan boeiende samenwerkingsprojecten. Als bestuur is een dergelijke bijeenkomst ook een extra gelegenheid om te achterhalen wat er leeft.

1.4 PLANNING OP LANGERE TERMIJN

We willen de komende jaren – en dit beleidsplan is een eerste stap – meer werken met een planning op langere termijn. Aan welke onderwerpen willen we de komende jaren (extra) aandacht besteden? Welke hulpvragen verwachten we vanuit andere organisaties? Een eerste inventarisatie van jubilea is aan het einde van dit document opgenomen. Deze planning moet ook helpen om goed onderzoek te stimuleren en ruim op tijd de inhoudsopgave van Van Wirskaante in te vullen.

1.5 VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING

De komende jaren moeten we extra inzetten op het voldoen aan het auteursrecht, portretrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We laten ons daarbij ondersteunen door door koepelorganisaties zoals het Brabants Heem en Erfgoed Noorderkempen.

2. VERJONGEN

Met verjongen bedoelen we vooral jongere generaties interesseren voor heemkunde. Dat willen we doen doen door actief te communiceren over wat we doen maar zeker ook door mensen persoonlijk te benaderen voor een concreet thema. We hebben daar goede ervaringen mee opgedaan bij het maken het themanummer van Van Wirskaante over de Tweede Wereldoorlog / 75 jaar bevrijding.

2.1 OPRICHTEN WERKGROEP COMMUNICATIE EN OPSTELLEN COMMUNICATIE-AANPAK

Om jongere generaties te betrekken, moeten we deze gericht benaderen. Naast het persoonlijk benaderen van mensen uit ons eigen netwerk willen we een werkgroep oprichten die een aanpak maakt en uitvoert om jongere generaties met de juiste boodschap en via het juiste kanaal te bereiken. Zeker voor dit onderwerp kijken we ook naar samenwerking met andere organisaties zoals onderwijsinstellingen.

2.2 ONDERSTEUNEN NIEUWE INITIATIEVEN

We willen de verjonging van onze vereniging ook versterken door nieuwe initiatieven te ondersteunen. Wij twijfelen er niet aan dat er mensen in ons werkgebied zijn die kennis hebben of op willen doen van onderwerpen die wel passen bij onze vereniging maar waar we nu nog niets aan doen. We willen hen oproepen om zich met hun initiatieven bij ons te melden. Uit deze samenwerking kan dan een nieuwe activiteit ontstaan. En mogelijk een nieuw lidmaatschap, maar dat is niet het uitgangspunt.

3. VERNIEUWEN

Met vernieuwen bedoelen we het inzetten op nieuwe technieken, nieuwe onderwerpen maar ook constateren we dat een aantal zaken letterlijk aan vernieuwing toe zijn.

3.1 OPKNAPPEN VAN HET HEEMHUIS

Het Heemhuis kan een opfrisbeurt gebruiken. Het moet plaats worden die inspireert, ontmoeting stimuleert, representatief is en tegelijkertijd geschikt is voor vergaderingen en werk. In het verlengde hiervan blijven we zoeken naar een aanvullende opslagplaats voor onze collectie.

3.2 NIEUWE WEBSITE

Onze website moet het toegangsportaal van onze vereniging blijven. Niet alleen willen we de vormgeving opfrissen, ook willen kijken naar een nieuwe structuur en afspraken maken over het onderhoud. We zien hier in eerste een uitdaging voor de eerder genoemde nieuwe werkgroep communicatie.

3.3 VERDERE DIGITALISERING & INZETTEN OP BELEVING

Met het project “digitale beeldbank” zijn er al stappen gezet om ons werk en archief digitaal raadpleegbaar – en dus breed toegankelijk – te maken. Dit willen we verder uitbreiden voor alle heemkundige activiteiten van onze vereniging. We denken bijvoorbeeld aan het (laten) maken van interactieve digitale kaarten. Daardoor wordt ons erfgoed beter beleefbaar.

3.4 ACTIVITEITENKALENDER

We gaan actief op zoek naar nieuwe activiteiten en nieuwe onderwerpen. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de bestaande activiteiten: blijven we deze organiseren, vullen we ze anders in, of laten we ze misschien vervallen? Juist voor dit punt staan we open voor nieuwe ideeën vanuit (nieuwe) leden.

Het bestuur wil ook bezien of we kunnen komen tot een lijst met een aantal inhoudelijke thema’s waar we komende jaren aan willen werken. We denken in ieder geval aan de volgende thema’s:

 • Enclavesituatie
 • Het (rijke) archeologische verleden van Baarle
 • Tweede Wereldoorlog / 75 jaar bevrijding

Rondom thema’s kunnen nieuwe werkgroepen en samenwerking tussen werkgroepen ontstaan. Thema’s worden via gedegen onderzoek verder uitgediept en op basis van deze kennis organiseren we activiteiten.

4. VERDIEPEN

Met verdiepen bedoelen we dat we extra inzetten op een aantal belangrijke onderwerpen: het doen van onderzoek, samenwerking binnen de vereniging en met andere organisaties en de promotie van de vereniging.

4.1 ONDERZOEK

Het doen van onderzoek is de basis van onze vereniging. Zonder gedegen onderzoek kunnen we geen nieuwe kennis opdoen en deze doorgeven. Onderzoek is ook belangrijk om artikelen te kunnen schrijven. Binnen onze vereniging hebben we veel materiaal, kennis en onderzoekservaring. We willen meer onderzoek doen en meer mensen interesseren in onderzoek door deze zaken beschikbaar te stellen.

4.2 SAMENWERKING

We denken dat het belangrijk is om samen met de werkgroepen te bekijken of onze huidige organisatiestructuur (bestuur en werkgroepen) nog voldoet. We willen de samenwerking tussen werkgroepen en tussen werkgroepen en bestuur in ieder geval versterken door de werkgroepen gelegenheid te geven hun plannen toe te lichten bij het bestuur. Tegelijkertijd kunnen de werkgroepen bij het bestuur aangeven wat zij nodig hebben om hun plannen te realiseren.

Onze vereniging werkt (in toenemende mate) samen met andere organisaties:

 • Gemeenten
 • Toerisme Baarle
 • Cultureel Centrum Baarle
 • Scholen

We willen naar aanleiding van dit Beleidsplan 2020-2025 met deze en andere organisaties in gesprek om te kijken op welke manier we onze samenwerking gaan versterken. Wie is waar verantwoordelijk voor? Welke ambities hebben deze organisaties? En wat hebben wij nodig om onze werkzaamheden uit te voeren? Deze gesprekken geven daarmee ook richting aan onze activiteitenkalender en lange termijn planning.

Het streven is ook te voorkomen dat we (onverwacht) overvraagd worden door andere organisaties.

4.3 PRESENTATIE VAN DE VERENIGING

Naast het opknappen van het Heemhuis en de nieuwe website willen we de vereniging nog actiever promoten, vooral bij jongere generaties. Daarvoor benutten we in ieder geval Facebook en Whatsapp maar we blijven nieuwe mogelijkheden opvolgen.

TOT SLOT

Het bestuur is er zich van bewust dat dit Beleidsplan 2020-2025 geen uitputtend overzicht is van onze werkzaamheden en uitdagingen. We hebben gemeend de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode te beschrijven en daar concrete acties aan te verbinden.

Na vaststelling van het Beleidsplan 2020-2025 in de ALV wil het bestuur een eerste prioritering aanbrengen. Waar mogelijk benoemen we per actie een verantwoordelijk bestuurslid. Vanzelfsprekend is de bedoeling van alle acties om deze samen met (nieuwe) leden uit te voeren. Mocht u nog andere ideeën en/of knelpunten zien horen wij dat graag!

Scroll naar boven