Volkstelling Baarle-Hertog 1693

Volkstelling Baarle Hertog 1693 

Wij heer Gerardus Smekens Deservitor vande pastorije alhier, heer ende meester Marcus Pauli Schauteth, Guilliam Van Heyst Borgemeester, peeter Anthonis, Adriaen De Wilde, Adriaen Van Reuth, peeter Vande Nauwelande, Willem De Dries ende peeter Cromen Schepenen, mitsgaeders Henrick Van Gilse Secretaris van Baerle onder den Hertoghe verclaeren onder den Eede die wij gepresteert hebben int aencomen van ons Oficie gedaen te hebben, soodanigh neerstigh ondersoeck als ons mogelijck is geweest, van alle de vaste Innewoonderen vanden voorschreven Dorpe Baerle Hertoghe van wat Secxt, Staet ofte conditie de selve mochten wesen, ingevolghe van sijne Maj. placcaerte, van den 7 november 1693 ende aldaer bevonden te hebben, alle persoonen hier onder uytgedruckt, bij naeme ende Toenaeme 

Inden eersten Heer Gerardus Smekens Deservitor vande pastorije ende Capalanie,Baerle voorschreven met mijn heer sone Coster deser kercke woonende beyde onder baerle Nassau dus alhier

                                   Memorie

 

Guilliam Vermeiren Stadthouder vanden Heer Officier is noch Jonghman 

Guilliam Van Heyst weduwnaer Ontfanger ende Borgemeester alhier met Joanna ende Cornelia‑ sijne dochters pitronella Van Heyst sijne nichte, Mayken liboucq ende Catelijn Vromans Dienstmeyssens, met twee studenten 

pauwelijn wede Aert Van Berlicom met een kint 

Adriaen Van lier, met Jenneken de vrouw, maria, catharina en jan de kinderen, met een Heyligh geest kindt 

Henrick Dielis,Janssen weduwnaer 

Adriaen Henrick Dilis, Cornelia Camenaers de vrouw, Jan anna maria, Helena en Antonia de kinderen metten knecht 

Cornelis Verheyen Henrick den Soon 

Laureys Vincx ende Jacomijn de huysvrouw 

peeter Wouter Smekens, E‑lisabeth sijn vrouw paulus Wouter en anneken de kinderen met andries den jongen en anna het meyssen 

Jan Herman Havermans, Maria sijn vrouw adriaetien, pitronel en Maria de kinderen met anneken her meyssen 

Joos janssen Catelijn de Huysvrouw adriaentien ende anneken de dochters 

pauwels peeter smekens Jonghman Helena de suster met Jan Franssen den knecht Elisabeth weduwe Jacob Janssen 

Adriaen pauwels Coenen Catelijn kockhoven sijn vrouw en pauwels den soon 

Jan Smekens mayken peeters sijn vrouw Adriaen, peeter, Josijntien, margo ende govaert de kinderen 

De Weduwe Gijsbrecht Willemsen, Willem, peeter, marta ende pitronella de kinderen 

Cornelis Willemsen, Maria Hultermans de vrou, peeter, Jacomijntien, Willemijntien, Adriaentien en Jusperijntien de kinderen ende bastiaen Rietbergh den knecht 

peeter pauwels Coenen, Elisabeth heyligers sijn vrou, Cornelis, pauwels, Anneken en Zijken de kinderen met Jacob Buycx den knecht ende Jenneken het meyssen 

peeter Vande Nauwelande schepene, Catelijn Van Exel sijn vrouw Nicolaus, Johan, Catharina ende Dingona alle wettige kinderen peeter Jan Joosen Jenneken sijn vrou en jan den soon Willem De Prins Schepene Catelijn Kempen de vrou Gilis Torri, Cornelia Jacobs de vrou en twee kinderen peeter Anthonis Schepene weduwnaer 

Geraert Anthonis met Maria Hillen de vrou, peeter den soon Mari ende Jenne haere kinderen, Wouter Janssen en Jan Christiaenssen knechten Adriaentien het meyssen ende Cornelius Jan Van den scherpel Jacob Joachims, Elisabeth Hultermans de vrou, met een kint Adriaen Christiaen‑ssens weduwnaer 

Francois Van Ackerbroeck met Cornelia de vrou en een kintjen Jan de schaepherder Maria Vander Vloet Wede Cornelis Lippens en twee kinderen 

francois Van Prinssen ontfanger van sijn Maj Rechten Jonghman alhier

Joannes Havermans Controlleur alhier oock jonghman 

Joos Vander Heyden en Maria de vrou ende een kint 

Ida Borsten geestelijcke dochter 

Cornelis Jan Saenen weduwnaer met Jan en Elisabeth de kinderen 

Adriaen Van Reuth Schepene met Geertruy Molegracht sijn huysvrou 

Jan Willem Beken en Adriaentien Remessen sijn vrou en een kint 

Geraert Van Hoeck weduwnaer met Jan, peeter ende Dingentien de kinderen 

Cornelia Liefmans wede van Gils met een kint en petronel het meyssen 

Henricus Van Gilse Secretaris alhier met Maria Van Heyst sijn huysvrou en Guilliam en Cornelia sijn kinderen met Cornelia het meyssen 

Geraert Van Geteren Cornelia van Liishout sijn vrou Cornelia Mattheus en Maria de kinderen 

Henrick Reyns ende Maria Smekens sijn vrou, Jan, Anna, Jenneken de kinderen 

Maria Verhaegen wed Jan Denijs Coenen met Denijs, Adriaen ende Margriet de kinderen 

pauwels Borsten en Adriaentien Coenen sijn vrou met Corneli de Dochter 

Anna Vander Voirt weduwe Cornelis medegaels met Jan de soon 

Adriaen Vander Voirt ende Cornelia Anthonis sijn vrou Jan en maria haere kinderen en Engeltien het meyssen 

Cornelis Verstrijden met geertruyt schillemans de vrou en Catharina en Helena de kinderen 

Aldegonde wede Jaspar Niclaessen ende Maria de Dochter 

Adriaen Botermans ende Catelijn de Huysvrou 

Adriaen Van Lier met Jenneken de vrou en Jan het kint 

Huybert Van Reuth met Maria de huysvrou 

De Wede Mattijs Hillen ende Jan den soon ende Adriaentien het meyssen 

Jaspar Bruyninckx ende Clara sijn huysvrou met peeter den soon 

Willem Huysmans Molder met Cornelia Schuermans de vrou en Jan den knecht 

Mr.Jan Coenen ende Ida Janssen Vande Luytgaerde sijn huysvrou ende Adriaen den knecht 

Mijn Heer Eduardus Heylen Vicarius ende Joff Margarita sijn suster 

Thomas peerden ende Elisabeth sijne huysvrouwe 

Cornelis Joris Smith ende Anneke de Dochter 

Cornelis Adriaen Reymeyssen ende Clara Anthonis sijn vrouwe ende Adriaen de soon 

peeter Comen Schepene Adriaentien Kelders sijn vrouw, Maria Catharina ende Jan de kinderen Jan Janssen den knecht ende ida Jan Dickens het meyssen 

Adriaentien Wede wijlen Christiaen Verheyden Jan Floren den knecht ende Jenneken het meyssen 

Christiaen Wouter Bluekens ende Anneken de vrouw 

Govaert Van Mol Raymaecker van sijnen Ambachte 

Dierk Molenmakers mette Adriaentien Aert Baten sijne huysvrouwe, Adriaen den knecht ende Adriaentien het meyssen met Adriaen ende Antoni de kinderen 

Adriaen De Wilde Schepene, Jan den soon ende Maria sijn vrouw 

Willem Noyens ende Mayke peeters sijn vrouw ende Jan de Scheiper 

Adriaen Verheyen ende Jenneken van Reuth sijn vrouwe ende peeter den soon 

Neeltien Jan Reyns weduwe met Jan Lenaert ende Dingentien de kinderen 

Cornelis Jonckers ende Neeltien sijn vrouw 

Jacob Cornelis Geuens, Maria sijn huysvrou ende Cornelis de soon 

Cornelia Weduwe peeter van Exel met henrick den soon ende anna de Dochter 

Cornelis Adriaen Hermans Catelijn sijn huysvrouwe ende Cornelia de Dochter 

Jan Scheiltiens Jonghman Antony vande Moor den knecht met catelijn Van Dun het meyssen 

peeter Verheyden, jenneken Clements sijn vrou, Cornelis, Maria ende Anna de kinderen 

Jan Vermeiren met Lisken de vrouw ende peeter den soon 

Jacomijn Pauwels Vander Schoot Jonge dochter 

Beloopende allen de voorschreven persoonen soo mans Vrouwen, kinderen, knechten, meyssens also andere ter qualiteyt van twee hondert ende achten vijftich persoonen: In teecken der waerheyt hebben wij pastoir Deservitor Schouteth, Borgemeester, Schepenen ende Secretaris bovengenoemt / mits van geenen gemeynen Dorps segel versien sijnde / alle dese vierden December xvj. drij ende tnegentigh// sijnde onder den voorschreven Nomber van 258 persoonen, oock begrepen alle arme van dese Gemeynte.

 

 

Scroll naar boven