Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Volkstelling Baarle-Hertog 1693

Volkstelling Baarle Hertog 1693 

Wij heer Gerardus Smekens Deservitor vande pastorije alhier, heer ende meester Marcus Pauli Schauteth, Guilliam Van Heyst Borgemeester, peeter Anthonis, Adriaen De Wilde, Adriaen Van Reuth, peeter Vande Nauwelande, Willem De Dries ende peeter Cromen Schepenen, mitsgaeders Henrick Van Gilse Secretaris van Baerle onder den Hertoghe verclaeren onder den Eede die wij gepresteert hebben int aencomen van ons Oficie gedaen te hebben, soodanigh neerstigh ondersoeck als ons mogelijck is geweest, van alle de vaste Innewoonderen vanden voorschreven Dorpe Baerle Hertoghe van wat Secxt, Staet ofte conditie de selve mochten wesen, ingevolghe van sijne Maj. placcaerte, van den 7 november 1693 ende aldaer bevonden te hebben, alle persoonen hier onder uytgedruckt, bij naeme ende Toenaeme 

Inden eersten Heer Gerardus Smekens Deservitor vande pastorije ende Capalanie,Baerle voorschreven met mijn heer sone Coster deser kercke woonende beyde onder baerle Nassau dus alhier

Overlijdens Castelre 1794-1808

De inwoners van Castelre gingen voor hun kerkelijke zaken vrijwel altijd naar Minderhout.
De meeste dopen, huwelijken en begrafenissen zijn dan ook ingeschreven in de kerkboeken van Minderhout.

Het archief van Oosterhout heeft deze gegevens uit de periode 1794-1808 (ten tijde van de Franse republiek) eerder gedigitaliseerd en ons de mogelijkheid gegeven deze te presenteren.
 

Klik hier voor de databank.
 

Huwelijken Castelre 1794-1808

De inwoners van Castelre gingen voor hun kerkelijke zaken vrijwel altijd naar Minderhout.
De meeste dopen, huwelijken en begrafenissen zijn dan ook ingeschreven in de kerkboeken van Minderhout.

Het archief van Oosterhout heeft deze gegevens uit de periode 1794-1808 (ten tijde van de Franse republiek) eerder gedigitaliseerd en ons de mogelijkheid gegeven deze te presenteren.

Klik hier voor de databank