Januari: Geanimeeerde nieuwjaarsbijeenkomst

Image

Bekendmaking 1100ste lid
Zondagmorgen 4 januari 2009 togen weer veel Amalia-leden naar de aula van het Kultureel Centrum in Baarle voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Marcel Gulickx hield ook deze keer de voortreffelijke traditie in ere om de aanwezigen te trakteren op de door hem gebakken wafels. Voorzitter Ad Jacobs bleef ook al in de stijl door het houden van zijn traditionele nieuwjaarstoespraak.
Niet zonder trots kondigde hij aan wie zich onlangs als 1100e lid van Amalia inschreef. Dat is Pieter Kerkhofs uit de Burgemeester de Grauwstraat in Baarle. Verderop in dit artikel kunt u kennisnemen van de toespraak van Ad Jacobs en kunt u kijken naar een foto-impressie van deze geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

Toespraak van voorzitter Ad Jacobs

Image

Goede morgen heemvrienden,

Namens het bestuur van heemkundekring Amalia van Solms heet ik U allen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.

In het bijzonder een woord van welkom aan onze beschermheren, burgemeester Hendrikx en burgemeester van Leuven en aan onze sponsors Kon.Drukkerij Em. De Jong bv, Rabobank de Zuidelijke Baronie,Ad Haneveer pvba, notariskantoor J.Bolscher( niet aanwezig), KBC-bank Baarle-Hertog(niet aanwezig). Ook welkom aan onze nieuwe leden, liefst 254 afgelopen jaar, die hier voor het eerst aanwezig zijn.
Onze secretaris André Moors en zijn vrouw Gerry hebben de griep en zijn daarom niet aanwezig. Vanaf deze plaats namens ons allen van harte beterschap.

Dames en Heren ik wens U allen een gezellige nieuwjaarsborrel toe.

Groei ledenbestand
Ja, dames en heren het blijft buitengewoon goed gaan met Amalia. Ook het afgelopen jaar heeft onze vereniging wederom een geweldige groei doorgemaakt wat leden betreft.
Zoals eerder gezegd liefst 254 nieuwe leden een ongekend aantal.
Op zondag 7 september hebben wij aandacht geschonken aan An van Gewen ons negenhonderdste lid .Mevrouw Riet Peeters maakte de 1000 vol. En nu staat de teller intussen op 1104 leden .
Aan ons 1100ste lid schenk ik aan het einde van deze nieuwjaarswens nog
aandacht.
Amalia is, wat ledenaantal betreft, de 4e grootste vereniging aangesloten bij de koepelorganisatie Brabants Heem.

Bestuursuitbreiding
Natuurlijk kijk ik kort terug op ontwikkelingen/activiteiten binnen onze vereniging.
Zo’n sterke groei van de leden brengt voor het bestuur veel meer werk met zich mee. Er komt heel wat op ons af als bestuur.
Op onze conferentiedag in november 2007 hebben wij hier nadrukkelijk naar gekeken. Met de uitkomsten van deze conferentiedag zijn wij aan de slag gegaan. Hebben op basis hiervan gekeken naar de organisatie, doelstellingen en activiteiten van onze vereniging. Conclusie was dat we toch wel graag op dezelfde voet verder willen gaan.
Om dit niveau te kunnen handhaven gaan we ons bestuur uitbreiden met twee personen. Het zoeken van nieuwe bestuurders is een echte opgave maar ik kan U melden dat wij daarin uitstekend geslaagd zijn.
Op de algemene ledenvergadering leggen wij U de bestuursuitbreiding voor en wij gaan er van uit dat U ons daarin zonder meer steunt.
Als tweede secretaris draait op dit moment Sandra Verhoeven-de Jong al mee.
Zij gaat de taak van André Moors in 2010 overnemen. Hij heeft de wens uitgesproken meer op heemkundig gebied bezig te willen zijn, daarmee is hij intussen al druk bezig, maar heeft ook aangegeven Sandra goed in te werken.
Onze tweede bestuurskandidaat is Sjef van Tilburg. U ongetwijfeld allen wel bekend. Wij hopen door de inbreng van zijn bestuurlijke ervaringen taken binnen het bestuur beter inhoudelijk te verdelen.Door deze betere organisatie van bestuurstaken hopen wij de werking van ons bestuur duidelijk op een hoger niveau te tillen .

Terugblik activiteiten
In het kort zal ik enkele activiteiten van het afgelopen jaar de revue laten passeren. Alle activiteiten is niet nodig want wij informeren U uitgebreid via
onze website (webmaster Jan Broos en onze secretaris hebben hier veel werk aan),Van Wirskaante, Ons Weekblad en onze nieuwsbrieven.

Ommetje Santiago, terugblik op de voettocht van onze vice-voorzitter.Een prachtige diapresentatie met veel belangstellenden.Vanaf eind november is het boek in de boekhandel beschikbaar.
Algemene Ledenvergadering met een optreden van het smartlappenkoor uit Baarle.
Meerdaagse heemreis naar Frankrijk” In de voetsporen van St.Jean Baptist de la Salle”. 4 dagen genieten in het Franse land van historie, cultuur en natuur.
Een dikke pluim voor de organisators van deze geweldige reis.
De filmavonden met als titel “ Terug in de Tijd”. Prachtige filmpjes over het verleden van onze gemeente. Veel belangstelling en we zouden nog een aantal keren door kunnen gaan. We doen het echter nog een keer op 10 januari a.s. maar ook deze voorstelling is helemaal vol.
Ook kijken we met veel genoegen terug op de georganiseerde wandelingen, heemreis, open monumentendagen, erfgoeddag etc.

Werkgroepen
Naast al deze door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn veel van onze leden actief bezig in een werkgroep.
Wij hebben de volgende werkgroepen: archeologie( rondweg), zandwegen en paden, Ulicoten, Zondereigen, heemkalender, redactieraad, speciale projecten, natuurbeheer, bidoc, floron, toponiemen, lokale heemdag en dialecten.
Een aantal werkgroepen zoekt versterking met name de werkgroep genealogie, dialecten, floron, bidoc. Mocht U hierin mee willen werken dan kunt U zich gewoon melden bij onze werkgroepcoördinator Jan Willekens.

De Willy Knippenbergprijs
Op zaterdag 15 november jl. reikten de Stg. Brabants Heem en 3 andere erfgoedorganisaties voor de 2e keer de prestigieuze Willy Knippenbergprijs uit. Deze uitreiking vond plaats in de Nederlands Hervormde kerk te Ravenstein. Een vestingstadje in de buurt van Oss. Amalia was maar liefst twee keer genomineerd, maar uiteindelijk ging de prijs naar het project “ kermis tussen kerk en kroeg “ uit Hooge Mierde.

Jan Willekens en Herman Janssen waren de genomineerden van onze vereniging.Jan Willekens kwam met een luchtige voorstelling van zijn project
“Archeologische lesdagen in Baarle” Mede door zijn aanschouwelijke uitleg sloeg het project duidelijk aan.
Het enthousiasme van Jan zegt iets over de manier waarop onze vereniging, de
Scholen en de schoolkinderen de 3 archeologische dagen beleefd hebben.

Herman Janssen kwam met een goed opgebouwde PowerPoint presentatie van het “ Vredesproject de Dodendraad” Zijn presentatie zorgden voor veel complimenten van de jury en aanwezigen achteraf.
Zoals gebruikelijk beslist de jury en ging de prijs naar Hooge Mierde.
De projecten waren zo aan elkaar gewaagd dat het wel tussen ons vredesproject en tussen kerk en kroeg zou gaan. En dat was ook zo met de laatste als winnaar.

Jan en Herman kregen voor hun ingebrachte projecten een prachtige oorkonde uitgereikt door de voorzitter van Brabant Heem. Een van de organisatoren van deze prijs.
Amalia werd in Ravenstein uitdrukkelijk in de spotlights gezet . Met 2 sterke nominaties is het duidelijk geworden dat het gezamenlijke werk van onze vereniging goed naar waarde werd geschat. Jan en Herman waren beiden als persoon genomineerd maar dit succes bereikten zijn echter niet alleen.

Activiteiten 2009
Graag kijk ik ook even naar onze activiteiten voor 2009.
Het activiteitenprogramma heeft U ontvangen met het decembernummer van Van Wirskaante. Wij zijn ervan overtuigd ook dit jaar weer een gevarieerd programma aan te bieden mede gebaseerd op de inbreng van U tijdens onze Algemene Ledenvergadering.
Een aantal basisactiviteiten komen weer terug aangevuld met andere aangebrachte activiteiten.
Onze activiteitencommissie rekent ook nu weer op een ruime belangstelling vanuit onze leden en dat moet ons ledenaantal vast lukken.

Verder zijn we bezig met een aantal lopende projecten zoals het boek over onderwijs in Baarle. Te presenteren bij de opening van de brede school in het najaar.
Extra Van Wirskaante over het zendstation in Baarle tijdens WO I.
Stratenboek van Baarle. Oude en nieuwe foto’s over de straten van Baarle aangevuld met wetenswaardigheden en anekdotes.
Toponiemenboek over Baarle. Wordt druk aan gewerkt maar is een heel karwei.
Herinrichten van het heemhuis. Bidoc (biblitheek en documentatiecentrum) gaat van de eerste verdieping naar de benedenzaal.
Zoals eerder aangegeven stoppen wij met de grootschalige tentoonstellingen en gaan ons duidelijk meer richten op informatieverstrekking.
Deelnemer aan PLATO –project. (Plattelandsontwikkeling in de Kempen).

Zoals uit deze korte opsomming blijkt is er ook dit jaar voor Amalia volop werk aan de winkel. Wilt U hieraan meewerken dan kunt U zich melden bij het bestuur.

Ons 1100ste lid
Ja, in het begin heb ik aangegeven dat ik hierop nog terug zou komen. Dat doe ik nu dus.
Met ons ledenaantal gaat het werkelijk boven verwachting. De kaap van 1000 leden hebben wij in oktober gevierd en toen dachten wij zelf dat het met de groei wel afgelopen zou zijn. Onze secretaris kreeg bij deze viering voor zijn leeuwenaandeel in de ledenwerving de zilveren draaginsigne van Brabants Heem.Een terechte waardering voor de inzet van onze secretaris.
Tijdens de najaarsactiviteiten bleef de teller echter doorlopen en op onze kerstviering melden ons 1100ste lid zich aan.
Het is Pieter Kerkhofs van de Burg de Grauwstraat in Baarle-Nassau. Misschien kent U hem niet maar als ik zeg dat het de zoon is van onze postmeester Jan Kerkhofs dan kent U hem ongetwijfeld wel.
Pieter woont nog gezellig bij pa en ma en thuis hoort hij vaak over onze heemkundige activiteiten vertellen.En natuurlijk als geboren Baarlenaar geïnteresseerd in de historie van ons bijzonder dorp.
Hij had zich bij pa en ma aan kunnen sluiten maar koos voor een persoonlijk lidmaatschap. Dat stelt Amalia bijzonder op prijs en voor het 1100ste lid heeft Amalia ook een verrassing in petto.
Daarom verzoek ik Pieter Kerkhofs op het podium te komen.

Pieter van harte proficiat met je lidmaatschap en ik heet je van harte welkom in onze vereniging.
Ik hoop dat je onze activiteiten die jouw belangstelling hebben bezoekt en mogelijk lid wordt van een van onze werkgroepen.
Voor jou heb ik een prachtig boek over het groen van Baarle namelijk” Bomen in Baarle “
Ik wens je veel lees -en kijkplezier toe en tot ziens op onze activiteiten.

Laten we een toost uitbrengen op ons 1100ste lid en natuurlijk op een succesvol heemkundig 2009.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Scroll naar boven