Decreet van Napoleon

Familienamen volgens het decreet van Napoleon
napoleon bonaparte

In 1811 bepaalde Napoleon middels een decreet dat eenieder een vaste familienaam moest voeren.

Decreet van Napoleon
“In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811.
Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Italiën, Beschermer van het
Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap.

Op het rapport van onzen Groot-Regter Minister van Justitie;
Gezien ons Decreet van den 20 July 1808;

Onzen Staatsraad gehoord;
Hebben wij gedecreteerd en decreteeren het geen volgt:

Art 1. De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig
Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het
arrondissement Breda, welke tot dus verre genen vasten familienaam of
voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van
het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de
opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der
gemeente, alwaar zij woonachtig zijn.
Art 2. De namen van steden zullen niet toegelaten worden als
familie-namen. Als voornamen mogen worden aangenomen dezulke, die bij wet
van den II germinal IIde jaar zijn toegestaan.
Art 3. De maires, de opneming der inwoners hunner gemeenten doende,
zullen gehouden zijn, te onderzoeken en ter kennis van het bestuur te
brengen, of dezelve persoonlijk de bij voorgaande artikelen voorgeschreven
voorwaarden hebben vervuld.
Zij zullen insgelijks gehouden zijn, de genen der inwoners van hunne
Gemeenten, die van naam veranderd zijn, zonder zich te hebben gedragen naar
de bepalingen van de bovengemelde wet van II Germinal IIde jaar, ter kennis
van het bestuur te brengen.
Art 4. Van de bepalingen van ons tegenwoordig decreet zullen
uitgezonderd zijn dezulken onzer onderdanen van de departementen van het
voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en
van het arrondissement Breda, die bekende namen en voornamen hebben, en
welke zij bestendig hebben gevoerd, al ware het, dat die namen en voornamen
voortkomstig zijn uit die der steden.
Art 5. De genen onzer onderdanen, in het voorgaand artikel vermeld,
die hunne namen en voornamen willen behouden, zullen desniettemin gehouden
zijn, dezelve op te geven, te weten: die, welke in bovengemelde
departementen wonen, bij de mairie der gemeente, alwaar zij woonachtig
zijn, en de andere, bij de zoodanige, alwaar zij voornemens zijn, hunne
woonstede te vestigen: alles binnen den tijd, in art. 1 vermeld.
Art 6. De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien,
de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of
welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die
gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten
dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de
aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden,
alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen
vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven
hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de
plaats van zijn verblijf.
Art 7. Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven
formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld
hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis,
willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet
van den IIden germinal IIde jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen
overeenkomstig de wetten gestraft worden.
Art 8. Onze grootregter minister van justitie en onze minister van
binnenlandsche zaken zijn belast, ieder voor zoo veel hem aangaat, met de
uitvoering van het tegenwoordig Decreet, dat in het bulletin der wetten zal
worden geplaatst.

(get.) NAPOLEON
Van wege den Keizer,
de Minister Secretaris van Staat,

(get.) De Graaf DARU”.

Scroll naar boven