Beleidsplan 2011 – 2015

Het beleidsplan 2011 – 2015 van onze vereniging bestaat uit een aantal speerpunten, welke gegroepeerd zijn in een viertal werkvelden, te weten: interne organisatie van de heemkundekring, deskundigheidsbevordering, heemkundige activiteiten en publicaties.

1. Interne organisatie

1.1. Het bestuur is voornemens om in de komende beleidsperiode met een regelmaat geïnteresseerde leden uit te nodigen om enige tijd vrijblijvend mee te draaien. Dit om hun inzicht te geven in de werking van onze vereniging en om hun verdere interesse te wekken om hieraan mee te gaan werken.

1.2. Het betrekken van meer leden bij zowel de studie van heemkundige onderwerpen als ook de organisatie van diverse activiteiten.  Dit is van belang om de goede werking van de vereniging te kunnen continueren.

1.3. Het bevorderen van een betere samenwerking c.q. afstemming tussen werkgroepen, daar waar hun activiteiten deels overlappend zijn.

2. Deskundigheidsbevordering

2.1. Verdere deskundigheidsbevordering van bestuurs- en werkgroepleden stimuleren via deelname aan cursussen, studie- en werkgroepen, deelname aan lezingen etc.

2. 2. Aan de hand van nader te benoemen thema’s bezoeken stimuleren aan diverse archieven.

2. 3. In diverse onderzoeken is het uitgebreide digitale fotomateriaal, waarover onze de heemkundekring over beschikt van belang. Daarom zal ontsluiting van het digitale fotobestand van BiDoc plaatsvinden, zodat het groeiende bestand beter toegankelijk en hanteerbaar wordt.

3. Heemkundige activiteiten

3.1. Het blijven inspelen op actuele gebeurtenissen in onze gemeenschap die vanuit de heemkundige visie van belang zijn.

3.2. Tussen 2014 en 2018 aandacht schenken aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in samenwerking tussen partijen zoals de gemeente Baarle-Hertog, de VVV en onze vereniging.

3.3. Bestuur wil ondersteuning geven aan het realiseren van een archeologisch wandelpad in Zondereigen en aan de pogingen van de werkgroep Zandwegen en Paden om de wandelmogelijkheden binnen ons werkgebied uit te breiden.

3.4. Het bestuur overweegt om doelgerichte heemkundige activiteiten te ontwikkelen voor de kinderen van onze gezinsleden en hun ouders en tevens voor de oudere leden.

4. Publicaties

Ook in de komende periode zal steun gegeven worden aan het uitvoeren van publicaties, die passen in de doelstelling van de vereniging. Een voorbeeld hiervan is de publicatie (in een nader te kiezen vorm) van toponiemen (akkernamen) uit ons werkgebied.

Scroll naar boven