Image

Beleidsplan 2000-2005

De doelstellingen van onze vereniging, zoals die omschreven staan in de statuten onder artikel 2, vormen het uitgangspunt voor dit beleidsplan.

 

‘Het beoefenen van de heemkunde, als bundeling van kundigheden, studie en werkzaamheden, gericht op het eigene van de eigen leefgemeenschap in heden en verleden: de gemeenten Baarle-Nassau en -Hertog’.
– Het bestuur constateert dat het onderdeel ‘studie’ uit de eerste doelstelling onvoldoende waargemaakt wordt. Er is een tekort aan beoefenaars van ‘bronnen’-onderzoek. De studie naar Baarles geschiedenis en publicatie daarover dient bevorderd te worden. Het bestuur zal nagaan of via cursus, lezing en studiereis leden op dit terrein actief gemaakt kunnen worden.

– Het bestuur neemt zich voor het werkterrein van de vereniging uit te breiden, in die zin dat meer aandacht zal gaan naar Baarle-Grens, Castelré en Zondereigen. Getracht zal worden ter plaatse meer leden te activeren.

– Het bestuur is voornemens om bij de activiteiten van de vereniging de scheidingslijn tussen heemkunde en toerisme goed te bewaken. Baarlenaren vormen de doelgroep.

– Het bestuur zal steeds met alle beschikbare middelen ondersteuning geven aan elk initiatief vanuit de vereniging dat gericht is op het bevorderen van deze eerste doelstelling.

‘Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door het verenigen van alle personen uit Baarle en omgeving die werkzaam willen zijn op heemkundig terrein’.
– Een vereniging bestaat uit leden. Het aantal leden is medebepalend voor het aanbod en de verscheidenheid van activiteiten. Het bestuur streeft ernaar het groot ledenaantal te handhaven en het zo mogelijk uit te breiden. Het denkt dit doel te bereiken door:
1. Een breed aanbod van goede activiteiten aan te bieden
2. Publicaties van hoog niveau te presenteren
3. Wezenlijke bijdragen te leveren aan gebeurtenissen, vieringen, herdenkingen, onderzoekingen, enz. ten dienste van de Baarlese gemeenschap
4. Actieve leden aan te sporen tot gerichte ledenwerving
5. Bij activiteiten onze folders en het inschrijvingsformulier voorhanden te hebben

‘Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door samenwerking te zoeken met andere heemkundekringen of verenigingen uit het eigen heem die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn’.
– Het bestuur acht het nuttig contacten te blijven onderhouden met de overkoepelende organisaties: ‘Brabants Heem’ en ‘Verbond voor Heemkunde, gouw Antwerpen’

– Contacten met andere heemkundekringen zijn gewenst. Het bestuur streeft naar een nuttige uitwisseling van ideeën en werkwijzen tussen onze en andere verenigingen. Het bestuur neemt zich voor het contact met ‘Marcblas’ van Merksplas uit te bouwen i.v.m. hun en onze verbondenheid met Zondereigen.

– Contacten met plaatselijke verenigingen hoeven niet structureel te zijn. Als ze zich voordoen zal het bestuur vanuit een open houding beoordelen of en in welke mate samenwerking zinvol is.

– Onze vereniging is werkzaam in twee gemeenten. Het volgen, bewaken en beïnvloeden van het gemeentelijk beleid is belangrijk voor een vereniging die geïnteresseerd is in verleden, heden en toekomst van haar omgeving. Daarvoor is een goed contact met de gemeentebesturen nodig. Dat geeft ons de mogelijkheid tot het doorgeven van wensen en ideeën en het bevragen van plannen of te nemen besluiten. Structureel overleg behoort niet tot de mogelijkheden. Het bestuur zal daarom elk incidenteel overleg te baat nemen om deze doelen te bereiken. (N.B.: structureel heeft onze vereniging wel inbreng via vertegenwoordiging in gemeentelijke commissies: Sportraad Baarle-Hertog, Milieuplatform Baarle-Nassau en Monumentencommissie Baarle-Nassau.)

‘Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door het houden van vergaderingen, studieavonden, spreekbeurten, excursies en tentoonstellingen.’
– Het bestuur neemt zich voor zeer attent te blijven op wensen vanuit de leden omtrent bovenstaande doelstelling.

– Het bestuur constateert met tevredenheid dat de activiteitencommissie goed werk levert. Waar nodig zal het bestuur bijdragen aan het meer structureren van de werkzaamheden.

– Het bestuur zal ook andere werkgroepen stimuleren tot activiteiten die passen in bovenstaande doelstelling.

– Het bestuur zal waakzaam blijven op:
1. Goede spreiding van activiteiten en vermijden van overaanbod
2. Lange-termijn-planning
3. Juist verband tussen activiteit en heemkunde, tussen activiteit en Baarle

‘Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door het vormen en stimuleren van werkgroepen’.
– Het bestuur respecteert de grote groep leden die ondersteunend passief of consumerend lid is.

– Het bestuur tracht daarnaast veel leden actief te maken. Dat kan in twee soorten werkgroepen:
1. Leden met een gemeenschappelijke interesse bijeen brengen zodat ze samen aan hun belangstellingsveld kunnen werken.
2. Werkgroepen door het bestuur in het leven geroepen om bepaalde taken voor de vereniging uit te voeren.

– Het bestuur ziet vooral de noodzaak de bestaande groepen goed te ondersteunen, voordat aan nieuwe werkgroepen gedacht wordt.

‘Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door het ontplooien van activiteiten tot behoud van het eigen natuur- en cultuurbezit.’
– Het bestuur zal zorg dragen voor het continueren en eventueel uitbreiden van een jaarlijkse serie natuurwandelingen om zo de waardering voor eigen natuur en landschap te blijven bevorderen. Lezingen en tentoonstellingen in dit kader worden in de komende jaarprogramma’s opgenomen.

– Het bestuur ondersteunt van harte de werkzaamheden van de werkgroep Floron omdat daardoor studie gemaakt wordt van de plaatselijke flora.

– De vereniging blijft invloed houden op het beleid van de gemeente Baarle- Nassau terzake van natuur- en milieuvraagstukken door zich te laten vertegenwoordigen in het ‘milieuplatform’.

– De vereniging blijft ook invloed houden op het behoeden van ons bouwkundig cultuurbezit. Het bestuur draagt zorg voor een deskundige vertegenwoordiging in de gemeentelijke monumentencommissie van Baarle-Nassau.

– Het bestuur zal zich in de komende tijd beraden op de profilering van Baarle d.m.v. de enclavesituatie en omtrent dit thema voorstellen formuleren. In dit kader dienen wij nauwlettend te volgen wat de gemeenten aan ideeën en plannen ontwikkelen in hun pogingen Baarle te promoten.

‘Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door het inrichten van een heemkundig museum en een heemkundige bibliotheek.’
– Uit praktische overwegingen heeft het bestuur al eerder besloten niet over te gaan tot de vorming van een heemkundig museum. Dit standpunt wordt gehandhaafd. Wisseltentoonstellingen genieten de voorkeur. Het bestuur zal alle mogelijkheden inzetten om de kwaliteit van de tentoonstellingen die we gewend zijn, te handhaven.

– Het bestuur streeft naar een gefaseerde openstelling van Bidoc. Het neemt zich voor om in overleg met de betreffende werkgroep te komen tot:
1. Een zo spoedig mogelijke volledige openstelling
2. Een probleemloze en ruime toegankelijkheid
3. Een zo werkbaar mogelijk gebruik van de bovenverdieping van het Heemhuis als werk- en studieruimte

‘Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door het uitgeven van een periodiek, een jaarboek, enzovoorts.’
– Het bestuur is tevreden met de vorm en de inhoud van ‘Van Wirskaante’. Het zal er dan ook op blijven toezien dat er een goed bemenste redactieraad is, die alle nodige faciliteiten krijgt om een product met kwaliteit te blijven leveren.

– Het bestuur erkent dat het voorlopig nog de menskracht ontbreekt om telkens opnieuw tot de uitgave van een jaarboek te kunnen komen. Het zal echter voorstellen vanuit de redactieraad of vanuit andere werkgroepen om te komen tot themanummers van ‘Van Wirskaante’ steeds positief beoordelen.

– Het bestuur zal een langetermijnplanning opstellen van gedenkwaardige feiten om aan de hand daarvan heemkundige publicaties ruim op voorhand te kunnen voorzien.

Het Heemhuis staat centraal in onze vereniging. Bijna alle activiteiten vinden er plaats of vangen er aan.
– Het bestuur zal zich op korte termijn een beeld vormen van een zo optimaal mogelijk gebruik van de verschillende ruimten. Dat kan wijzigingen van de huidige verdeling en inrichting met zich meebrengen. Te denken valt aan andere inrichting van vestiaire en toilet, inrichting van voormalig kolenhok tot werkplaats en berging, overkapping van een deel van de binnenplaats, restauratie van het cachot, al of niet handhaven van de Japanse Kamer,…

Image 

Scroll naar boven